Zoeken

FAQ

 • Als ik extra geld inleg in de vrijwillige Gesave-regeling, krijg ik dan een gegarandeerd rendement?

  Nee, uw rendement is niet gegarandeerd.

  We investeren met de gelden uit de vrijwillige Gesave-regeling. U loopt daarbij risico. 

  Het rendementsrisico ligt helemaal bij u als deelnemer. 

 • Als na mijn overlijden mijn partner hertrouwt of een nieuwe relatie aangaat, stopt het nabestaandenpensioen dan?

  Nee, dat heeft geen gevolgen voor het nabestaandenpensioen. 

 • Bestaat er na echtscheiding of einde gemeenschappelijke huishouding, voor mijn ex-partner recht op enig pensioen?

  Ja, een echtscheiding heeft invloed op het opgebouwde pensioen.

  Verdeling van pensioen bij scheiding 
  Uw ex-partner heeft misschien recht op de helft van het opgebouwde pensioen. Alleen het pensioen dat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde telt mee. Deze verdeling van pensioen heet ook wel het 'verevenen' van het pensioen. U en uw ex-partner mogen ook andere afspraken over deze verdeling maken.

  Het bijzonder partnerpensioen 
  Ook heeft uw ex-partner bij een scheiding recht op het tot het moment van scheiding bepaalde partnerpensioen. Dit partnerpensioen voor uw ex-echtgeno(o)te heet bijzonder partnerpensioen.. Het bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd aan de ex-partner na uw overlijden. Tenzij uw ex-partner hiervan afstand doet.

 • Eerder of later stoppen met werken. Hoe werkt dat?

  Wilt u eerder stoppen met werken? Dat kan. De standaard pensioenleeftijd is 68 jaar. Maar u kunt tussen uw 55e en uw 70e jaar met pensioen.

  Wilt u eerder dan uw 68e met pensioen? Dan moet u dit ten minste drie maanden voordat u met pensioen wilt gaan aan het fonds en uw werkgever laten weten. 

  Stopt u eerder met werken? Dan wordt uw ouderdomspensioen lager. U bouwt dan namelijk een aantal jaren minder pensioen op. Bovendien moet uw pensioen meer jaren aan u worden betaald.

  Blijft u langer doorwerken? Dan wordt door het uitstellen van uw pensioen het pensioenbedrag automatisch hoger.

  Wilt u na uw 68e stoppen met werken? Dat kan alleen met toestemming van uw werkgever. Na uw 68e bouwt u geen pensioen meer op.

 • Geldt de uitkering van het nabestaandenpensioen ook met terugwerkende kracht vanaf 21 jaar?

  Nee, het nabestaandenpensioen geldt vanaf de datum waarop u bij GE bent gaan werken.

 • Hoe geef ik een gewijzigd of nieuw rekeningnummer door?

  Is uw rekeningnummer veranderd?

  Geef dit door met het volgende formulier:

  Wijziging rekeningnummer Nederland

  Wilt u iemand anders machtigen? 

  Geef dit door met het volgende formulier:

  Machtigingsformulier

  U krijgt altijd een bevestiging van de verandering.

 • Hoe is de hoogte van de franchise tot stand gekomen?

  Elke pensioenregeling heeft een andere franchise. Bij de start van de pensioenregeling heeft uw pensioenfonds gekozen voor de fiscaal laagst mogelijke franchise.

  Hoe lager de franchise is, hoe groter het deel van uw inkomen waarover u pensioen opbouwt.

  Hierdoor kunt u dus een hoger pensioen opbouwen.

 • Hoe kan ik deelnemen aan de regeling?

  Wilt u deelnemen aan onze pensioenregeling?

  Vul dit formulier in

  Hou rekening met de in de regeling genoemde fiscale maxima.

  Neem contact op met de afdeling pensioen en verzekeringen van GBS.

  (e-mail: gbsbnlx.benefits@ge.com).

 • Hoe lang wordt het nabestaandenpensioen uitgekeerd?

  We keren het nabestaandenpensioen uit aan uw partner zo lang die leeft.

 • Hoe weet het pensioenfonds dat ik een partner heb?

  Het pensioenfonds krijgt Nederlandse huwelijken en geregistreerd partnerschappen automatisch door van de Basisregistratie Personen. U hoeft uw partner dus niet aan te melden bij het pensioenfonds.

  Woont u samen en hebben jullie een samenlevingscontract? Dan krijgen wij dit niet automatisch door.

  U moet uw partner dan zelf aanmelden bij het pensioenfonds (met een kopie van het samenlevingscontract). Uw partner heeft dan recht op partnerpensioen vanaf de datum dat u hem/haar heeft aangemeld bij het pensioenfonds. Dus niet vanaf de datum dat jullie een samenlevingscontract hebben.

  Zorg dat u uw partner bij ons heeft aangemeld voordat u uit dienst bent. Heeft u uw partner niet voor die tijd bij het pensioenfonds aangemeld? Dan is er voor uw partner geen partnerpensioen.

 • Hoe werkt extra inleggen?

  Uit uw brutosalaris stort u maandelijks geld in de bijspaarmodule. Zo bouwt u extra nabestaandenpensioen van Gesave op. U betaalt dit extra geld met uw maandelijkse premie. Die premies storten we op een pensioenrekening. 

  Het pensioenkapitaal dat u hiermee inlegt, bestaat uit: 

  • de gestorte premies; 
  • de daarmee gehaalde rendementen. 

  We trekken de (administratie-)kosten van de vermogensbeheerder hier vanaf. 

  ABN AMRO Pension Services
  Deze gelden storten we bij de beleggingsinstelling ABN AMRO Pension Services. Deze instelling is door het bestuur van het pensioenfonds geselecteerd. Het risico van beleggingen met deze ingelegde gelden is helemaal voor u als deelnemer.

  Omzetten in aanspraak
  Uiteindelijk zetten we het kapitaal om in een pensioenaanspraak. We doen dit op de pensioendatum of bij beëindiging van uw deelnemerschap. Voor de omzetting gebruiken we de actuariële omzettingsfactoren die dan gelden. Deze factoren staan in de Gesave-reglementen.
   

 • Hoe werkt het als ik eerder of later wil stoppen met werken?

  Wilt u eerder stoppen met werken? Dat kan. Standaard ligt de pensioenleeftijd op 68 jaar. Maar bij onze pensioenregeling kunt u tussen uw 55e en uw 70e jaar met pensioen. 

  Kiest u voor eerder stoppen? Geef dit minstens drie maanden voor uw ingangsdatum door aan ons en uw werkgever.

  Eerder stoppen
  Stopt u eerder met werken? Dan wordt uw ouderdomspensioen lager. U bouwt een aantal jaren minder pensioen op. Dat moet bovendien langer worden uitgekeerd.

  Langer werken
  Blijft u langer doorwerken? Dan wordt door uitstel van pensioenen het pensioen automatisch hoger.

  Doorgaan met werken
  Wilt u na uw 68e doorgaan met werken? Dat kan alleen met toestemming van uw werkgever. Let u er wel op dat u na uw 68e geen pensioen meer opbouwt.

 • Hoe worden de toeslagen vastgesteld?

  Jaarlijks stellen we de verhoging (of toeslag) van de pensioenen vast.

  We maken onderscheid tussen de aanspraken op pensioen van:

  • de actieve deelnemers;
  • de al ingegane pensioenen;
  • en de 'slapers'.

  De verhoging voor de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers maakt deel uit van de pensioenregeling. Deze is daarom onvoorwaardelijk. De verhoging betalen we uit de premie.

  De verhoging van de ingegane pensioenen en de aanspraken van slapers is voorwaardelijk. Er is dus geen recht op verhoging als we niet genoeg geld hebben. Het is ook op de lange termijn niet zeker of een verhoging er in zit. En in welke mate. 

  We houden bij de vaststelling van de premie wel rekening met de verhoging van de pensioenen van gewezen deelnemers en gepensioneerden.

 • Hoe zit het met de verdeling van pensioen bij echtscheiding?

  Bij uw scheiding stellen we de verdeling vast tussen uw pensioen en het bijzonder partnerpensioen.

  Deze verdeling noemen we het ‘verevenen van pensioen’.  

  Uw ex krijgt aanspraak op het aangepaste te verevenen pensioen en het bijzonder partnerpensioen. Deze gaan van uw eigen pensioen af. Daarnaast gaan ze van het partnerpensioen van uw eventuele volgende partner af.

 • Hoe zit het met de verdeling van pensioen bij einde van de samenleving?

  De verdeling van pensioen is alleen geldig als u en uw partner getrouwd zijn. Of bij een geregistreerd partnerschap.

  Woont u ongehuwd samen (niet geregistreerd)? Bij het einde van uw samenleving bestaat geen recht op verdeling van het pensioen.

 • Ik ga verhuizen, hoe geef ik mijn adreswijziging door?

  Verhuist u binnen of naar Nederland? Dan hoeft u niets door te geven.

  We krijgen uw adreswijziging automatisch van de gemeente. U moet uw verhuizing natuurlijk wel bij uw nieuwe gemeente melden.

  Verhuizen naar of in het buitenland

  Gaat u naar het buitenland verhuizen?  Ook dan hoeft u dat niet aan ons door te geven.  Wel moet u zich bij uw gemeente laten uitschrijven en uw nieuwe adres doorgeven. Wij ontvangen uw buitenlandse adres dan automatisch via de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

  Verhuist u in het buitenland? Geeft dan uw nieuwe adres door aan de RNI.

   

 • Ik wil mijn post op een ander adres ontvangen, hoe geef ik dit door?

  Wilt u uw post op een ander adres ontvangen?

  Dan geeft u dit schriftelijk aan ons door met het volgende formulier.

  Download formulier Wijziging Correspondentieadres

 • Ik wil op mijn 60ste stoppen met werken, wat kan ik doen met een individuele prive lijfrentepolis?

  Gaat u eerder met pensioen? Dan kunt u met de individuele privé lijfrentepolis het tekort aanvullen dat ontstaat door uw eerdere pensioen.

 • Is bij het bepalen van de franchise rekening gehouden met eventuele toekomstige verlaging van de AOW?

  Nee. Bij het bepalen van de franchise hebben we vooral gekeken naar het toenemende aantal tweeverdieners.

  We hebben gekozen voor een lage franchise. Zo voorkomen we namelijk dat tweeverdieners onder de huidige franchise twee keer een AOW-aftrek krijgen.

 • Is de hoogte van het nabestaandenpensioen voor mannen en vrouwen verschillend?

  Nee, het maakt niet uit wat voor geslacht u en uw partner zijn.

 • Is er verschil in hoogte van het nabestaandenpensioen na de AOW-leeftijd van mijn partner?

  Nee, een eenmaal ingegaan nabestaandenpensioen verandert niet meer in hoogte.

  Wel passen we het pensioen jaarlijks aan, aan de ontwikkeling van de prijzen. Deze aanpassing is voorwaardelijk. De aanpassing is afhankelijk van de financiële positie van het fonds.

  Uit deze toeslag krijgt u geen rechten.

 • Is extra inleggen aan maxima gebonden?

  Ja, er gelden voor extra inleggen fiscale spelregels.

  In het Gesave-reglement zijn tabellen opgenomen met mogelijke percentages.

  Download het reglement

 • Is het nabestaandenpensioen in de huidige pensioenregeling ook van toepassing als de partner zelf een (parttime) baan heeft?

  Ja, voor nabestaandenpensioen is het niet belangrijk of uw partner werkt.

 • Is het verstandig om voor de hoog-laagconstructie (of laag-hoog) te kiezen?

  Dit hangt sterk van uw persoonlijke situatie af. Verwacht u bijvoorbeeld na 5 of 10 jaar (veel) lagere maandelijkse lasten te hebben? Bijvoorbeeld omdat uw hypotheek afgelost is? Dan kunt u deze constructie overwegen.

  U moet zich er wel bewust van zijn dat de pensioenuitkering na die 3, 5 of 10 jaar lager wordt.

  Verwacht u bijvoorbeeld dat uw woonlasten over een paar jaar behoorlijk dalen? Dan kan het aantrekkelijk zijn voor de hoog-laagconstructie te kiezen. Deze keuze ligt helemaal bij u.

 • Kan ik afwijkende afspraken maken?

  Gaat u scheiden? Wilt u afwijkende afspraken maken over de verdeling van pensioen? Neem dan voor de zekerheid vooraf contact met ons op.

  Heeft u onze goedkeuring nodig? Dan kunnen wij beoordelen of we met de afwijkende afspraken kunnen instemmen.

  De wettelijke regeling voor de verdeling van pensioen is alleen van toepassing als de scheiding heeft plaatsgevonden na 1 mei 1995.

  Direct contact opnemen

 • Kan men de franchise veranderen?

  Nee, de franchise ligt vast.

  Deze wordt wel jaarlijks per 1 januari aangepast met het percentage waarmee ook het bruto minimumloon wordt aangepast.

 • Kan uw pensioen verlaagd worden?

  Het kan gebeuren dat wij - ondanks alle voorzorgen - toch geld tekort komt om op de lange termijn
  alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Wij hebben de taak zo
  zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: de premie verhogen, niet indexeren of
  de pensioenopbouw verlagen.
  Wij kunnen ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het
  uiterste geval kunnen wij besluiten uw opgebouwde pensioen te verlagen. Hierover besluit het
  fondsbestuur, onder andere op basis van de beleidsdekkingsgraad. Tot nu toe hebben wij de
  pensioenen nog niet hoeven te verlagen.
  Bij GE Pensioen is de kans klein dat uw pensioen wordt verlaagd. Als het financieel minder goed
  gaat met het pensioenfonds, is GE verplicht extra geld aan het pensioenfonds te betalen. Een
  verlaging van uw pensioen kan dan ook alleen aan de orde zijn als het voortbestaan van de
  werkgever in het geding is en hij daarom deze financiële verplichting niet kan nakomen.
 • Krijgt een ingegaan nabestaandenpensioen toeslagverlening?

  Het nabestaandenpensioen krijgt een verhoging (toeslag). De verhoging is onafhankelijk van het moment van ingang van het nabestaandenpensioen.

  Voor het toeslagenbeleid kijken we naar het consumentenprijsindexcijfer. Dit cijfer wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek.

  Deze verhoging is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Daarom is deze verhoging altijd voorwaardelijk. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging.

 • Telt mijn ploegentoeslag ook mee voor het nabestaandenpensioen?

  Ja, ook uw ploegentoeslag telt mee voor het nabestaandenpensioen.

 • To what does conversion and realignment refer?

  Bij uitruilen en herschikken vult u uw pensioen anders in dan op de ‘normale’ manier. 

  Uw pensioenregeling biedt u drie manieren om uw pensioen anders in te delen:

  1. Uitruil van pensioen in partnerpensioen.
  2. Uitstellen of vervroegen van pensioen.
  3. Eerst een periode een hoger pensioen en na die periode een lager pensioen.

  Uitruil

  In onze pensioenregeling bouwt u alleen een pensioen voor uw oude dag op. Het partnerpensioen verzekert u op risicobasis. Alleen tijdens de tijd dat u werkt bij GE verzekert u een partnerpensioen voor uw partner.
  Gaat u met pensioen? Of neemt u niet langer deel aan het pensioenfonds? Dan is er dus geen partnerpensioen.
  Wilt u na uw eigen overlijden uw partner niet onverzorgd achterlaten? Standaard ruilen we een deel van uw pensioen in voor nabestaandenpensioen. Dit ruilen gebeurt op de pensioendatum en als u stopt met deelname aan de regeling (uitruil).
  U kunt ook de standaard uitruil van pensioen in nabestaandenpensioen niet door laten gaan. Uw partner heeft dan bij uw overlijden geen recht op een partnerpensioen.
  U kunt ook een ander percentage kiezen voor uitruil dan het standaard percentage.
  Bij uitruilen van pensioen maken we geen onderscheid tussen mannen en vrouwen.

  Uitstellen of vervroegen

  U kunt pensioen dat ingaat op uw pensioendatum ruilen voor een hoger pensioen. Dit gaat dan in op een latere leeftijd. Of een lager pensioen ingaand op een eerdere leeftijd.

  Het levenslang pensioen kan niet eerder ingaan dan:

  • de eerste dag van de maand;
  • samenvallend met of volgend op de maand;
  • waarin de (gewezen) deelnemer de leeftijd van 55 jaar bereikt.

  En niet later dan:

  • de eerste dag van de maand;
  • samenvallend met of volgend op de maand;
  • waarin de deelnemer die nog werkt bij GE;
  • de leeftijd van 70 jaar bereikt.

  Bij herschikken maken we geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. U vindt deze regel ook in een bijlage van het reglement.

  Hoog-laagconstructie

  Tot slot kunt u de eerste 3, 5 of 10 jaar een hoger pensioen uitgekeerd krijgen. Na afloop van die periode krijgt u een lager pensioen.
  De hoog-laagconstructie mag alleen in de volgende verhoudingen:

  • 100;75;
  • 75:100;
  • 100:87,5
  • en 87,5:100.

  Ook kunt u de eerste jaren een lager pensioen ontvangen en daarna een hoger pensioen. We noemen dit Laag-hoog.

   

 • Waardoor wordt de hoogte van het nabestaandenpensioen bepaald?

  Uw salaris als deelnemer bepaalt de hoogte van het pensioen voor uw nabestaanden.

  Het jaarlijks pensioen voor nabestaanden is 70% van het levenslange pensioen. U had dit als deelnemer kunnen opbouwen tot uw pensioendatum.

  Het pensioen voor uw nabestaanden keren we uit bij uw overlijden tijdens het deelnemerschap.

  De hoogte van dit pensioen wordt niet bepaald door de leeftijd van overlijden. Het pensioenfonds neemt alle te bereiken dienstjaren tot de pensioendatum mee.

 • Waarom vindt de toeslagverlening van de opgebouwde pensioenrechten van actieve deelnemers plaats volgens de loonindex?

  Dit is het resultaat van de onderhandelingen met de sociale partners.

 • Wanneer is er een wezenpensioen?

  Komt u te overlijden als deelnemer aan de pensioenregeling? Dan hebben uw kinderen tot de 21-jarige leeftijd recht op wezenpensioen.

  Kinderen krijgen wezenpensioen tot maximaal hun 26e verjaardag. Zij moeten studeren en voldoen aan de eisen die zijn vermeld in het pensioenreglement.

  Het wezenpensioen is per kind 1/5e deel van het partnerpensioen.

  Overlijdt ook uw partner? Dan wordt het wezenpensioen verdubbeld.

 • Wat gebeurt er als ik over twee jaar vertrek naar een andere werkgever?

  Vertrekt u naar een andere werkgever? Uw deelname aan de pensioenregeling van GE Pensioen stopt dan. 

  U houdt recht op het pensioen dat u tot dan toe heeft opgebouwd. U mag de opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever.
   

 • Wat gebeurt er als ik parttime ga werken?

  Voor parttimers werkt de opbouw van pensioen hetzelfde als voltijdwerkers. We gaan uit van het brutosalaris dat u zou verdienen bij een voltijds baan.

  Hiervan halen we de franchise af. Afhankelijk van uw percentage parttime-uren bouwt u net zoveel pensioen op over de pensioengrondslag die overblijft.

 • Wat gebeurt er met het ingelegde geld van iemand die sterft en geen nabestaanden achterlaat?

  Bij overlijden zetten we het opgebouwde kapitaal om in pensioen voor nabestaanden en pensioen voor wezen. Voor zover er fiscale ruimte is. 

  Wat overblijft verdelen we over de overige deelnemers aan de aanvullende regeling.
   

 • Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen als ik de pensioenrechten niet overdraag aan de nieuwe pensioenuitvoerder?

  Is bij uw uitdiensttreding een deel van uw opgebouwde pensioen omgezet (uitruil) in pensioen voor nabestaanden? Dan heeft uw partner dekking bij het pensioenfonds.

  Daarnaast kunt ook alleen uw pensioenaanspraken overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder.

 • Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen als ik de pensioenrechten overdraag aan een nieuwe werkgever?

  Komt er een einde aan uw baan? Dan zetten we standaard een deel van uw opgebouwde pensioen om in pensioen voor uw nabestaanden. We noemen dit uitruil. U moet wel een partner hebben.

  U kunt kiezen af te zien van uitruil. Daarnaast kunt u een ander uitruilpercentage kiezen dan het standaardpercentage.

  De nieuwe uitvoerder zet de overgedragen pensioenaanspraken om in aanspraken volgens de regelingen van de nieuwe uitvoerder.

 • Wat houdt nabestaandenpensioen op risicobasis in?

  We sluiten bij een 'nabestaandenpensioen op risicobasis' een verzekering af. Bij overlijden van een actieve deelnemer kunnen we hiermee het pensioen voor uw nabestaanden uitkeren.

  U kunt het vergelijken met een brandverzekering.

  Is er geen brand? Dan volgt er ook geen uitkering. U bent wel de premie kwijt.

  Is er wel brand? Dan volgt er een bepaalde uitkering.

 • Wat is de klachtenregeling van het pensioenfonds?

  Voorziet ons pensioenreglement niet in bepaalde zaken? Dan kan het bestuur van GE Pensioen voor u een beslissing nemen.

  Bent u het niet eens met die beslissing? Dan kunt u daarover schriftelijk een klacht indienen bij het bestuur. Het bestuur legt uw klacht vervolgens voor aan een commissie van drie leden. Zij zijn gezamenlijk aangewezen.

  Eén lid door de werkgever. Eén lid door de betrokkene. Eén lid door de leden namens de werkgever en de betrokkene.

  Schriftelijke klachten kunt u sturen naar:

  Stichting GE Pensioen
  T.a.v. het bestuur
  Postbus 501
  9700 AM Groningen.

 • Wat is franchise?

  De franchise is dat deel van uw inkomen waarover u geen pensioen opbouwt.

  De franchise bestaat omdat u op uw AOW-gerechtigde leeftijd van de overheid een AOW ontvangt.

  Dit is een soort basispensioen.

 • Wat is het karakter van de Gesave-regelingen?

  Het karakter van de Gesave-regeling is een premieovereenkomst.

 • Wat is het verschil tussen de toeslag voor actieve deelnemers en voor gepensioneerden?

  Actieve deelnemers en deelnemers die arbeidsongeschikt zijn
  Ieder jaar krijgen de al opgebouwde aanspraken op pensioen een verhoging. We geven een verhoging omdat lonen minder waard worden. We gaan voor de verhoging uit van de ontwikkeling van de cao-lonen per uur. Daarin zitten ook de bijzondere beloningen voor Particuliere bedrijven.
  Dit geldt voor de volgende periode:
  •    1 oktober van het voorgaande jaar
  •    tot en met 30 september van het jaar waarover de verhogingen gebeuren.
  De verhoging van de actieve deelnemers is onderdeel van de pensioenregeling. Daarom is de verhoging onvoorwaardelijk. De verhoging financieren we uit de premie.

  Gewezen deelnemers en gepensioneerden
  De opgebouwde rechten en de ingegane uitkeringen krijgen ieder jaar een verhoging. De verhoging gebeurt via een bestuursbesluit. Het pensioenfonds moet genoeg geld hebben voor een verhoging.
  De consumentenprijsindex is hier de basis voor. Dit is de index van alle huishoudens.  
  We nemen de index over de volgende periode:
  •    1 oktober van het voorgaande jaar
  •    tot en met 30 september van het jaar waarover de verhogingen gebeuren.
  De verhoging van de ingegane pensioenen en de aanspraken van slapers is voorwaardelijk.
  Dit betekent dat er geen recht op verhoging is. Het fonds moet genoeg geld hebben.
  Over de langere termijn is niet zeker of een verhoging gebeurt. Ook weten we niet hoe hoog de verhoging wordt.
  Bij het vaststellen van premies voor de pensioenen houden we rekening met de verhogingen van de pensioenen van gewezen deelnemers en gepensioneerden.

  Over de afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor gewezen deelnemers en gepensioneerden zo verhoogd:

    Toeslag Stijging van de prijzen
  2020 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2019 tot en met september 2020 met 1,10%
  2019 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2018 tot en met september 2019 met 2,65%
  2018 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2017 tot en met september 2018 met 1,88%
  2017 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2016 tot en met september 2017 met 1,45%
  2016 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2015 tot en met september 2016 met 0,07%
  2015 0,00% de prijzen stegen toen van oktober 2014 tot en met september 2015 met 0,60%


   

 • Wat krijgt mijn partner als ik kom te overlijden?

  Deelnemers hebben een partnerpensioen op risicobasis.

  Komt u te overlijden? Dan gaat het partnerpensioen in op de eerste dag van de volgende maand.

  Het partnerpensioen loopt door tot en met de maand van het overlijden van de partner.

 • Wat moet een samenwonende met een notariele akte doorgeven om recht te hebben op nabestaandenpensioen?

  U moet de persoonlijke gegevens en een kopie van het samenlevingscontract doorgeven.

  U geeft deze gegevens door aan de administratie bij het pensioenfonds.

  U moet dit doen voordat u uit dienst bent.

  De gegevens van de administratie vindt u onder Contact.

  Direct naar contact

   

 • Wat zijn de contactgegevens van ABN AMRO Pension Services?

  Wilt u meer informatie over Gesave, Life Cycle fondsen of over vrij beleggen?

  Neem contact op met ABN AMRO Pension Services via pension.services@nl.abnamro.com.

  Belt u liever? Bel dan de helpdesk op 020-629 8810 (op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur).

 • Wie zijn partners?

  De partner is:

  • de man of vrouw waarmee de deelnemer getrouwd is
  • de ongehuwde man of vrouw waarmee de ongehuwde deelnemer samenleeft en duurzaam een gemeenschappelijke huishouding voert.

  Een bij de burgerlijke stand geregistreerde samenleving staat gelijk aan het huwelijk.

  Bij ongehuwd samenwonen gaat het om:

  • relaties van twee ongehuwden;
  • ongeacht het geslacht.

  Familierelaties in de rechte lijn vallen hier niet onder, zoals ouder/kind, grootouder/kleinkind.

  Wilt u uw partner verzekeren van een partnerpensioen? Daar heeft u een vastgelegde overeenkomst van een notaris voor nodig.

  Deze overeenkomst moet u samen met twee uittreksels uit het bevolkingsregister bij ons inleveren.

 • Zit de auto van de zaak in de pensioengrondslag?

  Nee, de pensioengrondslag bestaat uit het pensioengevend salaris verminderd met de franchise.

  Een eventuele auto van de zaak valt buiten het pensioengevend salaris.