Zoeken

Management en controle

Pensioenfonds General Electric (GE Pensioen) is een stichting. Het pensioenvermogen staat daarmee los van het bezit van de onderneming General Electric. 

Wie zitten er in het bestuur van GE Pensioen?
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds General Electric bestaat uit negen personen (waarvan 1 vacature):

Namens de werknemers

 • A. Hollemans (Capital)
 • S. Lousberg (Healthcare)
 • D. van Unnik (Corporate), secretaris
 • N. Nijs (Energy), aspirant-bestuurslid

Namens de werkgever:

 • Y. den Bakker (Corporate), voorzitter
 • T. Sardar (Healthcare)
 • B. Vroegh (Capital Finance)

Namens de pensioengerechtigden

 • F. Bos

Naast deze bestuursleden heeft het pensioenfonds een pensioendirecteur: A. Snellen. Ook werkt het pensioenfonds samen met G. Versluis, bestuursadviseur van het bestuursbureau. 

Wat zijn de taken van het bestuur?

De belangrijkste taak van het bestuur is: de pensioengelden goed beheren. Het innen van premies moet correct gebeuren en de pensioenen moeten op tijd worden uitbetaald. Het bestuur moet het pensioenvermogen bewaken en de pensioengelden op een verantwoorde wijze beleggen. In het jaarverslag van het pensioenfonds leest u meer over de beleggingsactiviteiten.

Het bestuur stelt ook het pensioenreglement van het fonds vast. Daarin staat onder meer:
•    hoe de pensioenen worden berekend;
•    wie voor welk soort pensioen in aanmerking komt.

Het bestuur heeft een deel van haar activiteiten uitbesteed aan TKP, AON Hewitt, KBC en ABN AMRO Pension Services.
•    TKP voert de pensioenregeling uit. TKP voert werkzaamheden uit namens het pensioenfondsbestuur en adviseert het bestuur.
•    Hewitt draagt zorg voor onder meer het opstellen van de ALM-studie en de haalbaarheidstoets.
•    KBC is de vermogensbeheerder van GE Pensioen.
•    ABN AMRO Pension Services voert de individuele pensioenspaarregeling (GESAVE) uit.

  Wat is het verantwoordingsorgaan?

  In het verantwoordingsorgaan zijn de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgever vertegenwoordigd. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over:
  •    het beleid van het pensioenfonds;
  •    de manier waarop het is uitgevoerd; en
  •    de naleving van de uitgangspunten voor goed pensioenfondsbestuur.

  Vertegenwoordiging in het orgaan
  Er zijn nog niet veel gepensioneerden binnen het fonds. Daarom is er op dit moment nog geen vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het pensioenfondsbestuur. 
  De pensioengerechtigden zijn wel vertegenwoordigd in het verantwoordingsorgaan.

  De huidige leden van het verantwoordingsorgaan zijn:
  •    namens de werknemers: Christine van Kranenburg
  •    namens de werkgever: Arjan van der Linde (voorzitter)
  •    namens de pensioengerechtigden: Fons van den Aarssen

   

   

  Wie houdt toezicht?

  GE Pensioen moet zich houden aan de Pensioenwet, net als alle andere pensioenfondsen in Nederland. De doelen van de Pensioenwet zijn:

  • zorgen dat iedereen het beloofde pensioen krijgt;
  • zorgen voor een deskundig beheer van de beleggingen.

  De Nederlandsche Bank (DNB) bewaakt dat dit gebeurt.

  Een certificerend actuaris controleert of er genoeg geld is om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Deze actuaris beoordeelt ook of de premies die de werkgevers betalen voldoende zijn.
  Een externe accountant controleert de jaarstukken.

  De certificerend actuaris van het fonds is AON Hewitt. Het fonds heeft PricewaterhouseCoopers Accountants NV als externe accountant aangesteld.

  Wat doet de Autoriteit Financiële Markten (AFM)?

  De AFM houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. De AFM heeft daarom tot taak toezicht te houden op het gedrag van pensioenuitvoerders. Het toezicht omvat vooral de communicatie van pensioenfondsen en de wettelijk verplichte informatieverstrekking, maar ook de zorgplicht bij individuele pensioenopbouw op beleggingsbasis.