Zoeken

Missie, visie en doelstellingen

Het pensioenfonds draagt de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de in de pensioenovereenkomst gedefinieerde pensioenregelingen voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. Het bestuur voert deze taak uit terwijl zij bij ieder besluit de belangen van alle belanghebbenden (werknemers, werkgevers, pensioengerechtigden, gewezen deelnemers, nabestaanden, jongeren, ouderen, vrouwen en mannen) evenwichtig en zorgvuldig weegt. 

Het pensioenfonds heeft ten doel om binnen de grenzen van zijn middelen de deelnemers, gewezen deelnemers en hun nabestaanden te beschermen tegen geldelijke gevolgen van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Het pensioenfonds voorziet hiertoe in het op lange termijn verstrekken van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten en streeft hierbij naar het waardevast houden van de opgebouwde pensioenen, de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken. De toeslagverlening op de opgebouwde aanspraken van actieve deelnemers is onvoorwaardelijk en deze wordt gefinancierd uit de ontvangen premie van de werkgevers. Op de opgebouwde aanspraken van gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen wordt voorwaardelijk toeslag verleend. Dat wil zeggen dat er geen recht op toeslagverlening is: er wordt jaarlijks bepaald of en in hoeverre toeslagverlening kan plaatsvinden. Kosten van indexatie, zowel voor actieven als inactieven worden gedragen door de werkgever middels in de premie inbegrepen indexatietoeslagen . Mede door deze regeling is het kostenniveau voor de werkgevers significant. Het fonds heeft dan ook mede ten doel een zo stabiel mogelijke premie te bewerkstelligen. 

Het pensioenfonds draagt zorg voor duidelijke en klantgerichte communicatie met alle belanghebbenden. 

Het pensioenfonds heeft beleid ontwikkeld op het gebied van financiering, toeslagverlening, beleggingen en communicatie om de genoemde doelstellingen te bereiken. Dit beleid is vastgelegd in diverse documenten, waarvan de ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota) het belangrijkste is.