Zoeken

Verhoging pensioenen per 1 januari 2014

07/05/2014

Het pensioenfondsbestuur heeft besloten om zowel de pensioenaanspraken als de pensioenuitkeringen met ingang van 1 januari 2014 te verhogen. Dit is nu mogelijk, omdat de dekkingsgraad van het fonds tot (ruim) boven de 105% is gestegen, wat een wettelijke voorwaarde is om te kunnen verhogen. De pensioenaanspraken van actieve werknemers worden verhoogd met 0,92%. Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers (zogeheten slapers) kunnen naast een toeslag van 2,45% over het jaar 2013 ook nog een zogeheten inhaaltoeslag zien. Het gaat hier om toeslagen die zij in de periode 2010-2012 zijn misgelopen, omdat de dekkingsgraad van het pensioenfonds wettelijk gezien niet voldoende was om te kunnen indexeren.

De pensioenen van actieve deelnemers enerzijds en pensioengerechtigden en gewezen deelnemers anderzijds worden op basis van verschillende criteria geïndexeerd. Voor de indexatie per 1 januari 2014 gold het volgende:

Werknemers
De aanspraken van werknemers volgende ontwikkeling van de CAO-lonen, inclusief bijzondere beloningen voor particuliere bedrijven, over de periode 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013.

Gepensioneerden en gewezen deelnemers
Voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers vormt het consumenten-prijsindexcijfer (de inflatie) het uitgangspunt. Het gaat daarbij om de officiële inflatie van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit iseen voorwaardelijke indexatie: er wordt alleen een toeslag verleend als de dekkingsgraad van het pensioenfonds dat toestaat.