Zoeken

Woordenboek

A

Aangesloten ondernemingen

De ondernemingen die aangesloten zijn bij GE Pensioen.

Actuaris

De actuaris is de specialist bij een verzekeringsbedrijf of pensioenfonds. Hij of zij:

 • berekent de premie
 • stelt de gekapitaliseerde waarde van de opgebouwde pensioenen (de premiereserve) vast.

Actuarissen berekenen de financiële gevolgen die risico's met zich meebrengen (bijvoorbeeld sterfte).

AOW

Algemene Ouderdomswet.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de WIA-uitkering voor arbeidsongeschikte deelnemers.

We berekenen de aanvulling over dat deel van het salaris dat ligt boven het maximum WIA-jaarloon (voor 2021 € 58.307,40).

Aspirant deelnemer

De werknemer die jonger is dan 21 jaar.

C

Contante waarde

Het bedrag dat we nu nodig hebben om in de toekomst een uitkering of een reeks van uitkeringen te kunnen doen.

Conversie

Uw ex heeft bij een scheiding het recht een deel van het pensioen en bijzonder partnerpensioen om te zetten in een zelfstandig pensioen.

We moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.

D

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank is door de wet aangewezen om onze financiële positie te bewaken.

Daarnaast bewaakt DNB dat we ons aan de Pensioenwet houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inhoud van pensioenreglementen.

Deelnemer

Een deelnemer is de werknemer van 21 jaar en ouder.

De deelnemer is volgens artikel 2 van het reglement tot de pensioenregeling toegelaten.

Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage is het bedrag dat we op uw salaris inhouden.

Dit is een bijdrage in de kosten van de pensioenregeling.

Deeltijdfactor

De deeltijdfactor is een factor die we als volgt vaststellen. We delen de uren die in de arbeidsovereenkomst staan door het aantal uren bij een volledige werkweek.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is voor een pensioenfonds belangrijk. De dekkingsgraad geeft namelijk de verhouding weer tussen onze bezittingen en verplichtingen. Is de dekkingsgraad 100%? Dan hebben we precies genoeg geld in kas. We kunnen alle pensioenen nu en in de toekomst betalen. Maar bij 100% is er nog geen buffer voor slechtere tijden. We publiceren iedere maand de dekkingsgraad op onze website.

 

E

Eindloonregeling

Bij een eindloonregeling bepalen we de hoogte van de pensioenaanspraak met uw salaris en de grondslagen aan het einde van uw deelneming.

Eindsalaris

Het salaris dat u bij het einde van uw deelneming verdient.

Extra pensioenaanspraken

Heeft u ergens anders pensioen opgebouwd? Heeft u deze overgedragen naar ons pensioenfonds? Dit zijn uw extra pensioenaanspraken. U kunt deze aanspraken ook krijgen door ze in te kopen bij de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP).

G

Gelieerde ondernemingen

Gelieerde ondernemingen zijn:

General Electric Company U.S.A.

Alle overige ondernemingen die:

 • gecontroleerd worden door;
 • onder de gemeenschappelijke controle staan van;
 • of de controle hebben over GE.

Onder controle verstaan we het uitoefenen van een beslissende invloed op de activiteiten van de ondernemingen. Met het gebruik van rechten en overeenkomsten.

Gepensioneerde

De persoon die recht heeft op een uitkering van ouderdomspensioen van het fonds.

Gewezen deelnemer

Een gewezen deelnemer is iemand die niet langer deelnemer is. Maar die niet met pensioen of overleden is.

Een gewezen deelnemer krijgt dus nog aanspraken.

H

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn schriftelijke afspraken. U maakt deze afspraken bij de notaris voor of tijdens het huwelijk.

In de voorwaarden staat wat wel en niet valt onder de schulden en bezittingen die u samen heeft.

K

Kind

Volgens het pensioenreglement is een kind: 
•    Het kind van de deelnemer. 
•    Jonger dan 18 jaar. 
•    Die formeel verwant zijn en dus een juridische familierelatie hebben. 

of 

Het kind dat u bij uw overlijden onderhield en opvoedde als een eigen kind. 
U moet dit aantonen als het bestuur hier om vraagt. 

Een kind van 18 jaar tot en met 25 jaar is voor ons hetzelfde als een kind beneden de 18-jarige leeftijd. Zolang aan of voor het kind na de 18-jarige leeftijd een uitkering wordt verstrekt binnen één van de volgende wetten: 
•    de Algemene kinderbijslagwet; 
•    de Algemene nabestaandenwet; 
•    de wet op de Studiefinanciering; 
•    de Wet tegemoetkoming Studiekosten.
 

M

Middelloon

Middelloon is een pensioenregeling. Hierin bouwt u een vast percentage van de pensioengrondslag op aan pensioen. Het gemiddelde van de lonen tijdens uw loopbaan is hierbij de basis van uw pensioen.

N

Nabestaande

Een nabestaande is de partner van een: 
•    overleden (gewezen) deelnemer; 
•    aspirant deelnemer; 
•    of gepensioneerde. 

We erkennen een partner alleen als nabestaande als deze voor het overlijden of pensioneren is aangemeld bij het pensioenfonds. 

Is er bij ons op het moment van pensionering of overlijden geen partner bekend? Dan is er geen recht op nabestaandenpensioen.

O

Onbetaald verlof

Onbetaald verlof is de periode waarbij uw dienstverband doorloopt. U ontvangt dan geen salaris.

De deelneming aan het fonds loopt dan ook door. De dekking van overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico blijft in stand. U bouwt in die periode geen aanspraken op. Behalve bij onbetaald ouderschapsverlof.

Komen u en uw werkgever overeen dat tijdens onbetaald verlof wel pensioenaanspraken moeten worden opgebouwd? Dan moet de volledige premie door de werknemer aan het GE-Pensioenfonds worden afgedragen.

Ongehuwd samenwonen

Ongehuwd samenwonen is het duurzaam voeren van een gemeenschappelijke huishouding door twee ongehuwden. Daarbij maakt het geslacht niet uit (man-vrouw, vrouw-vrouw of man-man). Ook familierelaties zoals broer-zus, neef-neef etc. vallen onder de regeling.

Alleen familierelaties in de rechte lijn zijn uitgezonderd (ouder-kind, grootouder-kleinkind). Een partner wordt door het pensioenfonds alleen als partner gezien als deze is aangemeld bij het fonds. Is bij het pensioenfonds bij pensionering of overlijden van de deelnemer geen partner bekend? Dan is er geen recht op nabestaandenpensioen.

De partner moet tijdens het dienstverband bij het fonds zijn aangemeld. Dit kan tot 1 maand na het verstrekken van de premievrije polis.    

Opgebouwd pensioen

De tot berekeningsdatum opgebouwde pensioenaanspraken.

We berekenen deze volgens de 'normale' formules. Op basis van de deelnemingstijd tot de rekendatum.

Ouderdomspensioen (levenslang ouderdomspensioen)

Pensioenaanspraak voor de (gewezen) deelnemer op de datum dat het pensioen ingaat.

Overwerk

Overwerk is de uren die u werkt boven de normale arbeidsduur van een fulltime contractweek.

Hierover bouwt u geen pensioen op. 

P

Partnerpensioen

Partnerpensioen is de pensioenaanspraak voor de achterblijvende partner. U krijgt deze na het overlijden van de (gewezen) deelnemer.

Het pensioen gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de (gewezen) deelnemer is overleden. Het wordt levenslang aan uw partner uitgekeerd.

Pensioenbreuk

Situatie waarin u door wisseling(en) van baan misschien een beperkt pensioen opbouwt.

Pensioendatum

De pensioendatum is de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u de pensioenleeftijd bereikt. Bij de pensioenregeling van GE is de pensioenleeftijd 68 jaar. 

Pensioengevend salaris

Pensioengevend salaris is het overeengekomen basissalaris tussen de werkgever en deelnemer. Dit salaris loopt over twaalf maanden.

Daarnaast krijgt u de door de werkgever schriftelijk aangewezen vaste (persoonlijke) toeslagen. Plus de bijbehorende vakantietoeslag en de zogeheten dertiende maand.

Het pensioengevend salaris wordt vanaf de datum van toetreding en daarna per 1 januari van ieder kalenderjaar vastgesteld. Daarbij gaan we uit van de bij de werkgever geldende volledige arbeidsduur.

Pensioengrondslag

Pensioengrondslag is het pensioengevend salaris verminderd met de franchise.

Dit is dus het deel van het pensioengevend salaris waarover u pensioen opbouwt.

Pensioeningangsdatum

De pensioeningangsdatum is de datum waarop u met pensioen gaat. Deelnemers aan de pensioenregeling van GE Pensioen kunnen tussen 55 jaar en 70 jaar met pensioen.

De eerste dag met ingang waarvan voor de (gewezen) deelnemer een pensioenuitkering van het fonds ingaat.

De pensioeningangsdatum ligt op de eerste van een maand.

 • Maar niet eerder dan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de (gewezen) deelnemer 55 jaar wordt.
 • Maar ook niet later dan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de (gewezen) deelnemer 70 jaar wordt.
Pensioenverevening

Verevening is het verdeling van het ouderdomspensioen. Dit gebeurt bij:

 • scheiding;
 • of einde van het geregistreerd partnerschap;
 • of einde van het ongehuwd samenwonen als daarover afspraken worden gemaakt.

Basis is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (vanaf 1 mei 1995).

Pensioenwet (PW)

Wet die zorgt voor de bescherming van pensioenrechten en het veiligstellen daarvan voor de deelnemers.

Ploegentijd

Onder ploegentijd vallen de dienstjaren die u in ploegendienst werkte. We vermenigvuldigen de dienstjaren met de ploegentoeslagfactor.

De in de ploegendienst gewerkte dienstjaren vermenigvuldigd met de ploegentoeslagfactor is voor ieder kalenderjaar gelijk aan de ploegentoeslag gedeeld door het pensioengevend salaris;

We nemen hierbij als basis de situatie per 1 januari of de datum van toetreding als deelnemer.

Daarbij gebruiken we voor toekomstige jaren de ploegentoeslagfactor. De ploegentoeslagfactor geldt voor het lopende kalenderjaar.

Ploegentoeslag

De overeengekomen ploegentoeslag over twaalf maanden. We vermeerderen de ploegentoeslag met de:

 • bijbehorende vakantietoeslag; 
 • dertiende maand.

De ploegentoeslag wordt met ingang van datum van toetreding als deelnemer vastgesteld. Daarna jaarlijks per 1 januari. De toeslag verandert niet in het kalenderjaar waarin deze is vastgesteld.

Premievrije aanspraak op pensioen

Opgebouwd pensioen van gewezen deelnemers ('slapers').

S

Scheiding

Echtscheiding of scheiding van tafel en bed.

Slaper

Zie Gewezen deelnemer.

T

Toeslag

Verhoging van een pensioen. Of van een aanspraak op pensioen. We noemen dit ook indexatie.

Wordt in beginsel jaarlijks verleend.

Op grond van een in het pensioenreglement omschreven regeling.

Is meestal gekoppeld aan loon- of prijsstijging

Toezichthouder

Organisatie die toezicht houdt op pensioenfondsen. Zie bij De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM).

U

Uitruil

Bij uitdiensttreding zetten we standaard een deel van het levenslange pensioen om in nabestaandenpensioen voor de partner. Dit deel is 70% van het na uitruil overgebleven levenslang pensioen.

U kunt afzien van de standaard omzetting van levenslang pensioen in nabestaandenpensioen.

Bovendien kunt u kiezen voor een ander percentage nabestaandenpensioen voor uw partner. Dit is 17,5; 35 of  52,5%, van het na uitruil overgebleven levenslang ouderdomspensioen.

Wilt u afwijken van de standaard omzetting? Dan moet u dit bij uw pensioen minimaal drie maanden voor die tijd schriftelijk aanvragen.

Gaat u weg bij GE? Dan kunt u tot de laatste werkdag volgens uw arbeidsovereenkomst deze verandering schriftelijk doorgeven aan het pensioenfonds.

Wenst u mindering van het partnerpensioen? Uw partner moet schriftelijk toestemming geven.

Afwijken van de standaard omzetting kunt u bij ons aanvragen. Nadat u uit dienst bent getreden (zit geen tijdslimiet op) en bij pensionering krijgt u nog een keer deze keuze.

 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

UPO is een standaard overzicht. Pensioenfondsen en verzekeraars geven dit elk jaar aan deelnemers. Zo informeren we u over de uitkering bij pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid. 

V

Volle wees

Kind dat geen ouder, stief- of pleegouder meer heeft. Het kind heeft recht op een verdubbeling van het wezenpensioen.

Voorziening pensioenverplichting

Het bedrag dat op de rekendatum nodig is om de toekomstige pensioenverplichtingen te betalen.

W

Waardeoverdracht

Overdracht van de waarden van al opgebouwde pensioenaanspraken. Van de pensioenuitvoerder van de ene werkgever naar die van een volgende werkgever.

WAO of WIA-grens (maximaal dagloon)

Maximum salaris waarover een eventuele WAO- of WIA-uitkering wordt berekend. Voor 2020 ligt dit bedrag op € 58.148,19.

WAO-aanvulling

De Wet op de Arbeidsongeschiktheid is 1 januari 2006 vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

De WAO geldt alleen nog voor deelnemers die voor 1 januari 2004 langdurig ziek zijn geworden.

De WAO-aanvulling dekt het verschil tussen de loongerelateerde basisuitkering en de lagere vervolguitkering van de WAO. De aanvulling gaat over het algemeen in op de ingangsdatum van de vervolguitkering.

Welvaartsvast pensioen

Bij een welvaartsvast pensioen groeit de pensioenuitkering mee met de algemene salarisontwikkeling van de onderneming.

Werkgever

De ondernemingen die horen bij GE International (Benelux) B.V. 

Werknemer

De persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever. Zoals ook staat in artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Regelt vanaf 1 mei 1995 wettelijk de verdeling van pensioen bij scheiding.  

De verdeling van nabestaandenpensioen valt onder de Pensioenwet.

U mag afwijkende afspraken maken, zie hiervoor ook Conversie.

Wezenpensioen

Een periodieke uitkering voor de kinderen. We keren dit uit na het overlijden van een (gewezen) deelnemer aan de pensioenregeling.

Dan moet wel aan de voorwaarden in het pensioenreglement worden voldaan.

WIA

WIA staat voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is 1 januari 2006 in werking getreden. De WIA vervangt de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO).

U krijgt te maken met de WIA als u na 1 januari 2004 voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt.

WW

Werkloosheidswet.